Podział majątku dorobkowego- kiedy możliwy?

W dniu dzisiejszym kilka słów o podziale majątku dorobkowego. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że podział majątku dorobkowego jest możliwy w przypadku posiadania przez strony wspólności majątkowej dopiero po zniesieniu tej wspólności w formie umowy notarialnej i wprowadzenie tzw. rozdzielności majątkowej / tzw. intercyzy/ między małżonkami. Inna droga to uzyskanie wyroku o rozwodzie lub separacji, który to wyrok z chwilą prawomocności daje z mocy prawa rozdzielność majątkową. Dopiero mając rozdzielność majątkową istnieje możliwość dokonania podziału majątku dorobkowego stron.

Reklamy

Znęcanie się nad członkami rodziny- ile to przestępstw?

W dzisiejszym wpisie zajmę się problemem znęcania się nad rodziną. Pojawiają się w doktrynie różne stanowiska czy w tej sytuacji mamy do czynienia z jednym przestępstwem czy też wieloma przestępstwami, a zarzutów powinno być w akcie oskarżenia tyle ile jest członków rodziny.

Orzeczenie SN, sygn. akt II KRN 186/95 wskazuje, że w takiej sytuacji oskarżony powinien zostać winny popełnienia jednego przestępstwa znęcania się nad członkami rodziny , jeśli w czasie kiedy miał miejsce czyn zabroniony wszyscy członkowie rodziny zamieszkiwali pod jednym adresem zamieszkania.

Z kolei w artykule Prokuratura i Prawo 1,2005 I.Stolarczyk czytamy, że „w przypadku znęcania,  przyjąć należy, iż sprawca popełnia tyle czynów, ile osób krzywdzi swym nagannym zachowaniem. Nie ma bowiem innej możliwości, ponad tą, by prawidłowo odzwierciedlić bezprawność zachowania sprawcy. Tylko przyjęcie wielości czynów i przypisanie skarżonemu tylu przestępstw, ile jest osób pokrzywdzonych jego działaniem, umożliwia sądowi wymierzenie oskarżonemu za wszystkie popełnione przez niego przestępstwa kary adekwatnej do stopnia winy, uwzględniającej stopień społecznej szkodliwości czynu, cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa art. 53 § 1 k.k. ”

Inną możliwością  byłoby wyraźne wprowadzenie przez ustawodawcę nowego typu kwalifikowanego przestępstwa znęcania, polegającego na znęcaniu się przez sprawcę nad więcej niż jednym członkiem rodziny – osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 1 k.k.