Podział majątku dorobkowego- kiedy możliwy?

W dniu dzisiejszym kilka słów o podziale majątku dorobkowego. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że podział majątku dorobkowego jest możliwy w przypadku posiadania przez strony wspólności majątkowej dopiero po zniesieniu tej wspólności w formie umowy notarialnej i wprowadzenie tzw. rozdzielności majątkowej / tzw. intercyzy/ między małżonkami. Inna droga to uzyskanie wyroku o rozwodzie lub separacji, który to wyrok z chwilą prawomocności daje z mocy prawa rozdzielność majątkową. Dopiero mając rozdzielność majątkową istnieje możliwość dokonania podziału majątku dorobkowego stron.

Reklamy

Znęcanie się nad członkami rodziny- ile to przestępstw?

W dzisiejszym wpisie zajmę się problemem znęcania się nad rodziną. Pojawiają się w doktrynie różne stanowiska czy w tej sytuacji mamy do czynienia z jednym przestępstwem czy też wieloma przestępstwami, a zarzutów powinno być w akcie oskarżenia tyle ile jest członków rodziny.

Orzeczenie SN, sygn. akt II KRN 186/95 wskazuje, że w takiej sytuacji oskarżony powinien zostać winny popełnienia jednego przestępstwa znęcania się nad członkami rodziny , jeśli w czasie kiedy miał miejsce czyn zabroniony wszyscy członkowie rodziny zamieszkiwali pod jednym adresem zamieszkania.

Z kolei w artykule Prokuratura i Prawo 1,2005 I.Stolarczyk czytamy, że „w przypadku znęcania,  przyjąć należy, iż sprawca popełnia tyle czynów, ile osób krzywdzi swym nagannym zachowaniem. Nie ma bowiem innej możliwości, ponad tą, by prawidłowo odzwierciedlić bezprawność zachowania sprawcy. Tylko przyjęcie wielości czynów i przypisanie skarżonemu tylu przestępstw, ile jest osób pokrzywdzonych jego działaniem, umożliwia sądowi wymierzenie oskarżonemu za wszystkie popełnione przez niego przestępstwa kary adekwatnej do stopnia winy, uwzględniającej stopień społecznej szkodliwości czynu, cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa art. 53 § 1 k.k. ”

Inną możliwością  byłoby wyraźne wprowadzenie przez ustawodawcę nowego typu kwalifikowanego przestępstwa znęcania, polegającego na znęcaniu się przez sprawcę nad więcej niż jednym członkiem rodziny – osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 1 k.k.

Kto może być pełnomocnikiem w sprawach cywilnych?

 W swojej praktyce czasem mam do czynienia z sytuacją, że klienci przynoszą pełnomocnictwa od innej osoby, z których wynika, że są pełnomocnikami i chcą udzielić od  dalszego pełnomocnictwa już profesjonalnemu pełnomocnikowi, tj. adwokatowi czy radcy prawnemu. Należy pamiętać jednak o treści art 87 par 1 k.p.c. zgodnie z którym „Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia”.

W dniu dzisiejszym chciałabym rozważyć fragment przepisu w zakresie udzielania pełnomocnictwa członkowie rodziny. Należy pamiętać, że nie każdy członek rodziny może być pełnomocnikiem w sprawie, której nie jest stroną. Pełnomocnictwo do sprawy strona może udzielić jedynie rodzicowi, małżonkowi, rodzeństwu lub swoim zstępnym czy przysposobionym. Nie jest przykładowo możliwe pełnomocnictwo do sprawy dla dziecka rodzeństwa, kuzynów, kiedy nie są oni stroną postępowania.

Ugoda zawarta przed mediatorem

W dzisiejszym wpisie zastanowimy się, jakie skutki prawne wywołuje ugoda zawarta przed mediatorem w sprawie rodzinnej. Obecnie bardzo często w sprawie rodzinnej czy rozwodowej strony w celu rozwiązania konfliktu są kierowane do mediacji. W trakcie rozmów mediacyjnych stroną dochodzą do porozumienia i podpisują ugodę przed mediatorem. Należy pamiętać, że ugoda zawarta przed mediatorem wymaga zatwierdzenia przez sąd. Z przeprowadzonej mediacji sporządzany jest protokół, którą mediator powinien złożyć w sądzie.

Jeśli na mediacje skierował strony sąd to na wniosek strony przeprowadzane jest postępowanie o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli ugoda nadaje się do egzekucji sąd zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności. W innym wypadku ugoda jest zatwierdzana postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Na postanowienie o zatwierdzeniu ugody przez sąd, a także na postanowienie odmawiające zatwierdzenia przysługuje stronom zażalenie.

Natomiast ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Zmiany w k.p.c. – obowiązek wskazania PESEL

W dzisiejszym wpisie chciałam się skupić na ostatniej nowelizacji k.p.c. która wprowadziła obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie procesowym w sprawie numeru PESEL. Nowelizacja weszła w życie z dniem 7.07.2013 r. Zmianie uległ art 126 par 2 k.p.c. Obecnie każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Natomiast zgodnie z wprowadzonym art 208(1) k.p.c. Sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.”

Zmiana jest o tyle istotna, że do dnia 7.07.2013 r. nie istniał obowiązek wskazywania numeru PESEL powoda. Natomiast obecnie nie wskazanie przez powoda/ wnioskodawcę w pierwszym piśmie procesowym swojego numeru PESEL oznacza brak formalny, który należy uzupełnić po wezwaniu przez Sąd.