Podział majątku dorobkowego- kiedy możliwy?

W dniu dzisiejszym kilka słów o podziale majątku dorobkowego. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że podział majątku dorobkowego jest możliwy w przypadku posiadania przez strony wspólności majątkowej dopiero po zniesieniu tej wspólności w formie umowy notarialnej i wprowadzenie tzw. rozdzielności majątkowej / tzw. intercyzy/ między małżonkami. Inna droga to uzyskanie wyroku o rozwodzie lub separacji, który to wyrok z chwilą prawomocności daje z mocy prawa rozdzielność majątkową. Dopiero mając rozdzielność majątkową istnieje możliwość dokonania podziału majątku dorobkowego stron.

Reklamy

Znęcanie się nad członkami rodziny- ile to przestępstw?

W dzisiejszym wpisie zajmę się problemem znęcania się nad rodziną. Pojawiają się w doktrynie różne stanowiska czy w tej sytuacji mamy do czynienia z jednym przestępstwem czy też wieloma przestępstwami, a zarzutów powinno być w akcie oskarżenia tyle ile jest członków rodziny.

Orzeczenie SN, sygn. akt II KRN 186/95 wskazuje, że w takiej sytuacji oskarżony powinien zostać winny popełnienia jednego przestępstwa znęcania się nad członkami rodziny , jeśli w czasie kiedy miał miejsce czyn zabroniony wszyscy członkowie rodziny zamieszkiwali pod jednym adresem zamieszkania.

Z kolei w artykule Prokuratura i Prawo 1,2005 I.Stolarczyk czytamy, że „w przypadku znęcania,  przyjąć należy, iż sprawca popełnia tyle czynów, ile osób krzywdzi swym nagannym zachowaniem. Nie ma bowiem innej możliwości, ponad tą, by prawidłowo odzwierciedlić bezprawność zachowania sprawcy. Tylko przyjęcie wielości czynów i przypisanie skarżonemu tylu przestępstw, ile jest osób pokrzywdzonych jego działaniem, umożliwia sądowi wymierzenie oskarżonemu za wszystkie popełnione przez niego przestępstwa kary adekwatnej do stopnia winy, uwzględniającej stopień społecznej szkodliwości czynu, cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa art. 53 § 1 k.k. ”

Inną możliwością  byłoby wyraźne wprowadzenie przez ustawodawcę nowego typu kwalifikowanego przestępstwa znęcania, polegającego na znęcaniu się przez sprawcę nad więcej niż jednym członkiem rodziny – osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 1 k.k.

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

          Do niedawna egzekwowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem w sytuacji nie wykonywania wyroku Sądu przez osobę, pod pieczą której dziecko pozostaje (najczęściej matkę) było utrudnione.

         Jednakże ustawodawca po wyroku ETS z dniem 13.08.2011 r. wprowadził do kodeksu postępowania cywilnego pewne zmiany. Po nowelizacji kodeksu jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem drugiej strony to sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku kontaktu z małoletnim dzieckiem.

          Natomiast jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej nie wypełnia nadal swego obowiązku,wówczas sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń kontaktów z małoletnim dzieckiem. Ponadto należy pamiętać, że prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Sąsiad zalał mi mieszkanie – odpowie na zasadzie winy czy ryzyka?

         Do chwili obecnej w prawie cywilnym istniał spór czy sąsiad, który zalał mieszkanie sąsiadowi na niższej kondygnacji odpowiada na zasadzie winy z art 415 k.c. czy też na zasadzie ryzyka z art 433 k.c. W ostatnim czasie przesądziła tą sprawę uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 19.02.2013 r., sygn. akt III CZP 63/2012 zgodnie z którą  przepis art. 433 k.c. (zasada ryzyka) nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji. Zatem, by sąsiad, który zalał mieszkanie mógł ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone zalaniem mieszkania należy udowodnić mu winę.

Pozew o ustalenie nieważności czynności prawnej

         W dzisiejszym wpisie postaram się omówić instytucję unieważnienia umowy na przykładzie umowy sprzedaży nieruchomości, gdzie osoba będzie starała się o odzyskanie tej nieruchomości z powodu nieważnie zawartej umowy. Unieważnienia takiej umowy można domagać się na podstawie art. 189 k.p.c. w drodze powództwa o ustalenie nieważności czynności prawnej (pozew o ustalenie nieważności umowy sprzedaży nieruchomości). Dopiero po ustaleniu przez Sąd wyrokiem nieważności zawartej czynności prawnej sprzedaży nieruchomości powstaje  uprawnienie do żądania wydania rzeczy, jeśli osoba władająca gruntem nie uczyni tego dobrowolnie, wówczas można to uczynić w drodze powództwa windykacyjnego o wydanie rzeczy na podstawie art. 222 k.c.

         Zgodnie z art. 189 k.p.c. powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Zatem w pozwie wnosimy o ustalenie przez Sąd, że umowa sprzedaży nieruchomości zawarta w dniu D.M.R. przez XY z YZ w formie aktu notarialnego przed notariuszem ZŻ w ŻŹ jest nieważna.

          Kwestię nieważności czynności prawnej reguluje art. 58 k.c. Zgodnie z tym przepisem. czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Z kolei art. 58 § 2. k.c. stanowi, że nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.