Alimenty na dziecko – czy tylko do uzyskania pełnoletności?

W dniu dzisiejszym wpis z odpowiedzią na temat czy istnieje granica czasowa do kiedy dziecku przysługuje prawo żądania alimentów od rodzica. Jak wiemy nie ma sztywnej granicy kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka. Nie jest tą granicą ani osiągnięcie pełnoletności przez małoletniego, ani też osiągnięcie określonego stopnia wykształcenia. Kwestię tą rozstrzyga również orzecznictwo sądowe.

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 14 lutego 1997 r., sygn. akt III CKN 217/97 w sprawie obowiązku alimentacyjnego Sąd uznał, że „obowiązek ten nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności – przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego. Z tej przyczyny w odniesieniu do dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy pod uwagę to, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki.”

.

Reklamy

Egzekucja alimentów dla małoletnich od dłużników zagranicznych

         Bardzo często zdarza się, że mimo wyroku Sądu  w zakresie alimentów na dziecko wiele trudności rodzi egzekucja tych świadczeń, zwłaszcza wśród  dłużników zagranicznych. Istotne jest, że uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych przez dłużnika jest przestępstwem uregulowanym w art. 209 k.k. Ponadto pozycję wierzycieli alimentacyjnych reguluje polskie ustawodawstwo krajowe i zagraniczne. W celu egzekucji alimentów od dłużnika zagranicznego konieczne jest złożenie wniosku wraz z dokumentami do sądu okręgowego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. Dodatkowo należy wskazać miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika alimentacyjnego. W razie niewskazania tego adresu egzekucja alimentów zagranicą staje się  praktycznie niemożliwa zwłaszcza, że np. we Francji nie ma obowiązku meldunkowego.

        Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprost wskazuje, że egzekucja alimentów jest bezskuteczna, jeśli w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano od dłużnika pełnej należności alimentacyjnej albo nie można ustalić adresu zamieszkania dłużnika na terenie Polski. Uprawnienie do złożenia wniosku do sądu okręgowego w celu prowadzenia egzekucji zagranicznej przysługuje w sytuacji stwierdzenia bezskuteczności egzekucji przez komornika w Polsce. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji. Jednocześnie w takiej sytuacji wierzyciel alimentacyjny może wystąpić do funduszu alimentacyjnego o świadczenie, które obecnie wynosi 500 zł na jedno dziecko. Są to koszty, które pozwolą egzystować dziecku do czasu znalezienia dłużnika zagranicą i ustalenia jego sytuacji materialnej.