Charakter wpisu do księgi wieczystej przy wyodrębnianiu lokalu

Jak wiadomo zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o własności lokali do powstania odrębnej własności lokalu niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. Istnieje wiele wątpliwości jaki charakter ma przedmiotowy wpis do księgi wieczystej – deklaratoryjny (potwierdzający istniejące prawa i obowiązki jego adresatów) czy też konstytutywny (który tworzy nowe prawa i obowiązki adresatów).

Sąd Najwyższy rozstrzygając przedmiotowe zagadnienie prawne i odpowiadając na pytanie „Czy wpis odrębnej własności lokalu w księdze wieczystej na podstawie
orzeczenia sądu o zniesienie współwłasności nieruchomości ma charakter
deklaratoryjny, czy konstytutywny?”
podjął uchwałę z dnia 21.02.2008 r., sygn. akt III CZP 152/07, że
Wpis odrębnej własności lokalu w księdze wieczystej, dokonany na podstawie postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności nieruchomości, ma charakter konstytutywny.

W konsekwencji oznacza to, że odrębna własność lokalu powstanie dopiero z chwilą wpisu jej do księgi wieczystej. Natomiast skutku powstania odrębnej własności lokalu nie spowoduje samo orzeczenie Sądu znoszące współwłasność i wyodrębniające  lokale w nieruchomości budynkowej.

Reklamy

Odwrócony kredyt hipoteczny i odwrócona hipoteka – co to jest?

Obecnie w prawie polskim w ustawie o księgach wieczystych i hipotece nie została uregulowana wprost instytucja odwróconej hipoteki, ani odwróconego kredytu hipotecznego. Mamy wprowadzoną tylko zwykłą hipotekę, która po ostatniej nowelizacji przybrała charakter hipoteki kaucyjnej. Czy Polska potrzebuje zmian w tym zakresie? Odpowiadając na pytanie czym wogóle jest odwrócony kredyt hipoteczny? to usługa banków kierowana przede wszystkim do osób starszych, jako uzupełnienie emerytury. Polega ona na tym, że bank udziela kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na domu lub mieszkaniu. Kredytobiorca nie musi za życia spłacać kredytu  i do śmierci pozostaje właścicielem nieruchomości lub prawa do niej.

 

Różnica między odwróconym kredytem hipotecznym, a „odwróconą hipoteką” polega na tym, że w przypadku kredytu przeniesie prawa własności do nieruchomości na instytucję, która udzieliła kredyt następuje dopiero po śmierci beneficjenta renty, jeśli rodzina nie zechce wykupić nieruchomości. W drugim przypadku przeniesienie prawa własności, następuje z chwilą podpisania umowy, za życia beneficjenta, ponieważ stosuje się uregulowania prawne z kodeksu cywilnego, które nie zapewniają mu pełnej ochrony, którą posiada w przypadku produktu bankowego.

Obecnie banki są inicjatorami wszczęcia postępowania legislacyjnego w sprawie uregulowania prawnego odwróconych kredytów hipotecznych z powodu wielu nadużyć w obrocie prawne przez instytucje parabankowe.