Podział majątku dorobkowego małżonków a zasada surogacji

Bardzo często spotykam się z pytaniami co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, a co jest majątkiem osobistym. Warto zastanowić się również do jakiego majątku wejdzie przykładowo mieszkanie zakupione przed zawarciem związku małżeńskiego, a następnie zamienione na inny droższy lokal mieszkalny już po zawarciu związku małżeńskiego, tj. po powstaniu wspólności majątkowej.

Zgodnie z art 33 pkt 10 k.r.o. do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (zasada surogacji). Zgodnie z zasadą surogacji do majątku osobistego małżonka zalicza się przedmioty majątkowe nabyte w zamian za wszystkie inne składniki majątku osobistego małżonka.

Z zasadą surogacji spotkamy się na przykład w sytuacji, kiedy małżonek sprzedaje mieszkanie, które wchodziło w skład jego majątku osobistego i za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupuje inną nieruchomość. Zgodnie z omawianą zasadą – nieruchomość nabyta ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania wejdzie w skład majątku osobistego małżonka.

Małżonek może modyfikować zasadę surogacji. I tak nabywając dany przedmiot w zamian za środki pochodzące ze sprzedaży składnika jego majątku osobistego, może on postanowić, iż przedmiot ten wejdzie w skład majątku wspólnego. Uchylenie surogacji powinno być uwidocznione w tym samym akcie prawnym, w którym następuje nabycia danego przedmiotu.

W doktrynie prawa istnieją rozbieżności co do stosowania zasady surogacji w przypadku nabycia przez jednego z małżonków określonego przedmiotu – częściowo ze środków uzyskanych w zamian za składniki majątku osobistego, a częściowo ze środków należących do majątku wspólnego. Przewagę w tej kwestii uzyskuje koncepcja, zgodnie z którą taki przedmiot, o ile małżonkowie nie wyrażą odmiennej woli, należy przypisać w części określonej odpowiednim ułamkiem do majątku osobistego małżonka i do majątku wspólnego małżonków. Wielkość udziału będzie w tym przypadku określona proporcjonalnie do wartości użytych do jego nabycia środków z majątku osobistego (surogacja) i majątku wspólnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy