Zmiany w k.p.c. – obowiązek wskazania PESEL

W dzisiejszym wpisie chciałam się skupić na ostatniej nowelizacji k.p.c. która wprowadziła obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie procesowym w sprawie numeru PESEL. Nowelizacja weszła w życie z dniem 7.07.2013 r. Zmianie uległ art 126 par 2 k.p.c. Obecnie każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Natomiast zgodnie z wprowadzonym art 208(1) k.p.c. Sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.”

Zmiana jest o tyle istotna, że do dnia 7.07.2013 r. nie istniał obowiązek wskazywania numeru PESEL powoda. Natomiast obecnie nie wskazanie przez powoda/ wnioskodawcę w pierwszym piśmie procesowym swojego numeru PESEL oznacza brak formalny, który należy uzupełnić po wezwaniu przez Sąd.

Reklamy