Egzekucja kontaktów z dzieckiem

          Do niedawna egzekwowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem w sytuacji nie wykonywania wyroku Sądu przez osobę, pod pieczą której dziecko pozostaje (najczęściej matkę) było utrudnione.

         Jednakże ustawodawca po wyroku ETS z dniem 13.08.2011 r. wprowadził do kodeksu postępowania cywilnego pewne zmiany. Po nowelizacji kodeksu jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem drugiej strony to sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku kontaktu z małoletnim dzieckiem.

          Natomiast jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej nie wypełnia nadal swego obowiązku,wówczas sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń kontaktów z małoletnim dzieckiem. Ponadto należy pamiętać, że prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Reklamy

Egzekucja alimentów dla małoletnich od dłużników zagranicznych

         Bardzo często zdarza się, że mimo wyroku Sądu  w zakresie alimentów na dziecko wiele trudności rodzi egzekucja tych świadczeń, zwłaszcza wśród  dłużników zagranicznych. Istotne jest, że uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych przez dłużnika jest przestępstwem uregulowanym w art. 209 k.k. Ponadto pozycję wierzycieli alimentacyjnych reguluje polskie ustawodawstwo krajowe i zagraniczne. W celu egzekucji alimentów od dłużnika zagranicznego konieczne jest złożenie wniosku wraz z dokumentami do sądu okręgowego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. Dodatkowo należy wskazać miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika alimentacyjnego. W razie niewskazania tego adresu egzekucja alimentów zagranicą staje się  praktycznie niemożliwa zwłaszcza, że np. we Francji nie ma obowiązku meldunkowego.

        Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprost wskazuje, że egzekucja alimentów jest bezskuteczna, jeśli w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano od dłużnika pełnej należności alimentacyjnej albo nie można ustalić adresu zamieszkania dłużnika na terenie Polski. Uprawnienie do złożenia wniosku do sądu okręgowego w celu prowadzenia egzekucji zagranicznej przysługuje w sytuacji stwierdzenia bezskuteczności egzekucji przez komornika w Polsce. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji. Jednocześnie w takiej sytuacji wierzyciel alimentacyjny może wystąpić do funduszu alimentacyjnego o świadczenie, które obecnie wynosi 500 zł na jedno dziecko. Są to koszty, które pozwolą egzystować dziecku do czasu znalezienia dłużnika zagranicą i ustalenia jego sytuacji materialnej.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie a alimenty

         W dniu dzisiejszym zostałam poproszona przez Panią z Onetu o udzielenie komentarza do artykułu opisującego historię kobiety, która rozwiodła się z mężem i zastanawiała się czy mimo zdrady z jego strony dobrze zrobiła rozwodząc się bez orzekania o winie Chodziło o wyjaśnienie czym się różni rozwód bez orzekania o winie a rozwód z orzekaniem o winie oraz jak wygląda kwestia alimentów. Jak tylko artykuł zostanie opublikowany umieszczę odnośnik do niego.

Udzieliłam następującej odpowiedzi :

       Podejmując decyzję o rozwodzie małżonkowie decydują czy będzie to rozwód z orzekaniem o winie czy też rozwód bez orzekania o winie. W sytuacji rozwodu bez orzekania o winie Sąd bada jedynie czy pomiędzy małżonkami  istnieje trwały i zupełny rozkład pożycia w sferze uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej. Jeśli stwierdzi spełnienie tych przesłanek orzeka rozwód. Rozwód bez orzekania o winie może mieć miejsce tylko, gdy obie strony postępowania zgodzą się na zaniechanie przez Sąd orzekania o winie. Natomiast w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie sąd bada dodatkowo, która ze stron ponosi winę za zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami, a zatem jest to postępowanie dłuższe, chyba, że jedna ze stron uzna swoją winę za rozkład pożycia bez postępowania dowodowego i zgodzi się na rozwód ze swojej winy. Istotne różnice istnieją również w kwestii alimentów na współmałżonka. Jeśli współmałżonkowie decydują się na rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie to alimentów współmałżonek może się domagać od drugiego współmałżonka tylko gdyby znalazł się w niedostatku i zasadniczo tylko przez pięć lat od orzeczenia rozwodu, a po tym okresie roszczenie alimentacyjne wygasa. Z kolei przy rozwodzie z orzekaniem o winie roszczenie alimentacyjne jest nieograniczone czasowo i małżonek, który nie jest winny rozwodu może się domagać alimentów od małżonka winnego nawet, gdy nie zachodzi przesłanka niedostatku. Wystarczy, że w wyniku rozwodu istotnie pogorszyła się sytuacja materialna małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia.