Podział majątku dorobkowego- kiedy możliwy?

W dniu dzisiejszym kilka słów o podziale majątku dorobkowego. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że podział majątku dorobkowego jest możliwy w przypadku posiadania przez strony wspólności majątkowej dopiero po zniesieniu tej wspólności w formie umowy notarialnej i wprowadzenie tzw. rozdzielności majątkowej / tzw. intercyzy/ między małżonkami. Inna droga to uzyskanie wyroku o rozwodzie lub separacji, który to wyrok z chwilą prawomocności daje z mocy prawa rozdzielność majątkową. Dopiero mając rozdzielność majątkową istnieje możliwość dokonania podziału majątku dorobkowego stron.

Reklamy

Kto może być pełnomocnikiem w sprawach cywilnych?

 W swojej praktyce czasem mam do czynienia z sytuacją, że klienci przynoszą pełnomocnictwa od innej osoby, z których wynika, że są pełnomocnikami i chcą udzielić od  dalszego pełnomocnictwa już profesjonalnemu pełnomocnikowi, tj. adwokatowi czy radcy prawnemu. Należy pamiętać jednak o treści art 87 par 1 k.p.c. zgodnie z którym „Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia”.

W dniu dzisiejszym chciałabym rozważyć fragment przepisu w zakresie udzielania pełnomocnictwa członkowie rodziny. Należy pamiętać, że nie każdy członek rodziny może być pełnomocnikiem w sprawie, której nie jest stroną. Pełnomocnictwo do sprawy strona może udzielić jedynie rodzicowi, małżonkowi, rodzeństwu lub swoim zstępnym czy przysposobionym. Nie jest przykładowo możliwe pełnomocnictwo do sprawy dla dziecka rodzeństwa, kuzynów, kiedy nie są oni stroną postępowania.

Ugoda zawarta przed mediatorem

W dzisiejszym wpisie zastanowimy się, jakie skutki prawne wywołuje ugoda zawarta przed mediatorem w sprawie rodzinnej. Obecnie bardzo często w sprawie rodzinnej czy rozwodowej strony w celu rozwiązania konfliktu są kierowane do mediacji. W trakcie rozmów mediacyjnych stroną dochodzą do porozumienia i podpisują ugodę przed mediatorem. Należy pamiętać, że ugoda zawarta przed mediatorem wymaga zatwierdzenia przez sąd. Z przeprowadzonej mediacji sporządzany jest protokół, którą mediator powinien złożyć w sądzie.

Jeśli na mediacje skierował strony sąd to na wniosek strony przeprowadzane jest postępowanie o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli ugoda nadaje się do egzekucji sąd zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności. W innym wypadku ugoda jest zatwierdzana postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Na postanowienie o zatwierdzeniu ugody przez sąd, a także na postanowienie odmawiające zatwierdzenia przysługuje stronom zażalenie.

Natomiast ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Alimenty na dziecko – czy tylko do uzyskania pełnoletności?

W dniu dzisiejszym wpis z odpowiedzią na temat czy istnieje granica czasowa do kiedy dziecku przysługuje prawo żądania alimentów od rodzica. Jak wiemy nie ma sztywnej granicy kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka. Nie jest tą granicą ani osiągnięcie pełnoletności przez małoletniego, ani też osiągnięcie określonego stopnia wykształcenia. Kwestię tą rozstrzyga również orzecznictwo sądowe.

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 14 lutego 1997 r., sygn. akt III CKN 217/97 w sprawie obowiązku alimentacyjnego Sąd uznał, że „obowiązek ten nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności – przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego. Z tej przyczyny w odniesieniu do dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy pod uwagę to, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki.”

.

Podział majątku dorobkowego w sprawie o rozwód

Klienci przychodząc do kancelarii na poradę prawną w sprawie rozwodowej pytają o kwestie podziału majątku dorobkowego małżonków. Istotne jest, że warunkiem przeprowadzenia podziału majątku dorobkowego małżonków jest ustanie wspólności majątkowej bądź poprzez uprawomocnienie się wyroku rozwodowego albo poprzez zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej. W sprawie o rozwód podział majątku dorobkowego przeprowadzany jest jedynie wyjątku, gdy nie przedłuża to sprawy rozwodowej. Zgodnie z art 58 par 3 k.r.o. na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Zatem w sytuacji jeśli pomiędzy małżonkami istnieje spór np. co do tego co wchodzi w skład majątku dorobkowego stron czy też jaka jest wartość tych składników majątkowych Sąd nie będzie zajmował się sprawą podziału majątku dorobkowego małżonków, ale konieczne będzie wniesienie osobnej sprawy przed Sądem Rejonowym.